Algemene voorwaarden

Artikel 16. Verplichtingen van de huurder (indien van toepassing)

16.1 De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen beëindigingstijdstip. Indien huurder het gehuurde object niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop het gehuurde object bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij het gehuurde object tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd het gehuurde object zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder. 16.2 Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het gehuurde object op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.

Artikel 17. Verplichtingen van de huurder (indien van toepassing)

17.1 Huurder dient het gehuurde object bij verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder schoon en onbeschadigd te bezorgen. 17.2 Huurder dient het gehuurde object zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan het gehuurde object aan te brengen. 17.3 Huurder dient aanspraken van derden op het gehuurde object af te wijzen en verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen. 17.4 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde object niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd het gehuurde object aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen. 17.5 Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs BE, een deugdelijke auto en een WA-verzekering. .

Artikel 18. Schade aan het gehuurde object (indien van toepassing)

18.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het gehuurde object door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het gehuurde object, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van het gehuurde object, voor rekening en risico van huurder. Bij het verloren gaan van de het gehuurde object, brengen wij € 9000,- in rekening. 18.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde object alsmede diefstal van het gehuurde object terstond aan verhuurder te melden. 18.3 Veranderingen en/of reparatie aan het gehuurde object mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder worden verricht. .

Artikel 19. Aansprakelijkheid

19.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet in het gehuurde object bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan het gehuurde object. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd. 19.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het gehuurde object, daaronder mede begrepen overbelasting van het gehuurde object en de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 20. Opzegging/ontbinding

20.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt. 20.2 Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip. 20.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het gehuurde object in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien het gehuurde object gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder het gehuurde object niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten. 20.4 Indien huurder niet in staat is het gehuurde object aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde object, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom. .